خانه / سوابق و فعاليت ها / سوابق اجتماعی و دینی

سوابق اجتماعی و دینی

پیشینه فعالیت های دینی و اجتماعی

 

 • رابط مشاور ویژه رئیس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، در امور اقلیتهای دینی و قومیتهای ایران با زرتشتیان

 

انجمن موبدان

 •  موبدزاده؛ نوه دستور اردشیر اشیدری موبد و دستور شهر کرمان
 • گذارندن دوره های موبدی در انجمن موبدان تهران
 • موبدی طی آیین نوزوتی به زوتی موبد فرزانه موبد مهربان فیروزگری و همراهی موبد هرمزدیار خورشیدیان، در ششم خرداد ماه ۱۳۸۰ خورشیدی در آدریان تهران

سمتها :

 • بازرس انجمن موبدان تهران طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۳-۱۳۸۴
 • عضو هیات مدیره انجمن موبدان تهران از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹
 • عضو هیات مدیره و دبیر انجمن موبدان تهران از سال ۱۳۹۳

فعالیتها :

 • راه اندازی کارگروههای یاری رسان انجمن موبدان تهران
 • سردبیری و نشر مجدد پیک انجمن موبدان تهران
 • مجری طرح و هماهنگ کننده طرح موبدیاری بانوان
 • طراح و هماهنگ کننده نخستین همایش سراسری موبدان و موبدیاران ایران
 • مدیریت کلاسهای دانش و فرهنگ زرتشتی انجمن موبدان در شهرهای تهران، یزد و کرمان
 • سخنرانی رسمی دینی آیینهای پرسه زرتشتیان
 • پاسخگوی رسمی و سخنرانی و شرکت در همایشهای دینی و مناظره های دینی از طرف انجمن موبدان
 • آموزش رسمی موبدان و موبدیاران مرد و بانو در انجمن موبدان تهران
 • طراح و هماهنگ کننده نخستین گهنبار سراسری دانش آموزی

 

 انجمن زرتشتیان تهران

 • بازرس انجمن زرتشتیان سال ۱۳۷۹
 •  عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون موقوفات سال ۱۳۹۴

 

 آتشکده بزرگ تهران (آدریان)

سمت ها:

 • مدیر آدریان تهران از طرف انجمن موبدان تهران از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶
 • مدیر اجرایی آدریان تهران

فعالیتها :

 • ساماندهی آتشبندی و بهره بردن از تمامی موبدیاران در نگاهداری آتش در مهر
 • برگزاری آیین واج یشت گهنبار به عنوان زوت و راسپی در کنار موبد فرزانه مهربان فیروزگری
 • برگزاری روزهای اردیبهشت در آدریان به عنوان روزهای نیایش همگانی ماهانه
 • ساماندهی پاسخگویی دینی در آدریان تهران و بهره بردن از افراد متخصص و تحصیل کرده در این زمینه

 

 کانون دانشجویان زرتشتی

 • پایه گذاری همایشهای اوستاخوانی و گاتهاشناسی مانتره در سال ۱۳۷۱ در شورای دینی کانون دانشجویان زرتشتی
 • هماهنگ کننده سه دوره نخست همایشهای اوستاخوانی و گاتهاشناسی مانتره
 • داور بخش اوستا خوانی همایش های مانتره
 • استاد گاتها شناسی همایش های مانتره